இடுகைகள்

ஈழ தமிழனும் அவன் தலைமுறைகளும் ஆன்மாக்களும் மறவாது , மன்னிக்காது