இடுகைகள்

ஒரு டவ்ட் தான் .

சிறு நீரகக் கல்......... ஒரு துளி எலுமிச்சை சாறுக்கு இத்தனை சக்தியா!