இடுகைகள்

மனச்சாட்சி யோடு யோசித்து பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால்