இடுகைகள்

இந்தியனே உன் கடமை அல்லவா ? பிரஜை அல்லவா ? ............

ஆபாசம் என்பதும் , கவாச்சி என்பதும்...........

தீபாவளி நாட்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுது .......

குறட்டையை நிறுத்த வழி இருக்கு !